училишта кои се занимаваат со давање инструкции / обука во снежни спортови