*За кандидати кои веќе поседуваат Ниво 1 или Ниво 2

 

                      *За кандидати кои планираат за прв пат да посетуваат обука за Ниво 1 или Ниво 2

 

                      *За кандидати кои планираат за прв пат да посетуваат обука за Ниво 3