Ниво 2

НИВО2 Константин Циривири Менаџирање на ризици